Tag: xử lý nước sạch

Quy trình xử lý nước

DW_WaterTreatmentProcess_Final1

Xử lý nước đơn giản chỉ gồm 5 phần, nếu làm đúng quy trình này nước sau khi xử lý sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quá trình xử lý nước bao gồm năm bước: 1. đông máu / keo tụ Nước thô từ hồ chứa thiết bị đầu cuối được rút ra trong